Do you have a passion for writing?Join Ayra as a Writertoday and start earning.

Sathya kathe

Iswarya ಸಂಪಾದಿಸುವಲ್ಲಿ kalpana baggem shakthiyannu ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.

ProfileImg
23 Mar '24
4 min read


image

Eanewrvathu i a d varshagala hindina ಕಥೆ.halliyndaravrdyanobba ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ bhanda. Howshada ಅಂಗಡಿಯೊಂದರ bhalli thanna kudureyannu katti aki himbhagilla mullakasaddillade ಅಂಗಡಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೊಕ್ಕ.allidda huva gumasthanodane   ಅದೇನೋ,Chavkashi ಆರಂಭಿಸಿದ.           Ondu ganttegu hechhu ಕಾಲ, ಒಳಕೊಟದಿಯಲ್ಲಿ aa vyidya mathu gumasttha yenanno mathanadutthale eddaru ಆನಂಥರಾ vyida hora bhanda helligo therallida. Kocha vathinna nanthara kudure ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ವಾಪಸ್ bhanda. ಒಂದು ಹಳೇ ಮಾದರಿಯ dodda kadae, ಅದಕ್ಕೆ ಥಕ್ಕಾದ ಒಂದು doddamuchallavannu atha thannodige thandidda. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಂಗಡಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ erisida.           Gumasthanu a kadaeyannu kulankushavagi parishelisida. Marumathillade thanna ola jebigeki aki kattondannu hora thegedu vidyana kige etta. ಅದರಲ್ಲಿ duddu kevalla ೫೦೦ dalar. Atha eduvarege ullithayada hanavagittuadu!                                 Vidya putta halleyondannu gumasthanige hasthantharisida. Ha halleyalli yaudo ರಹಸ್ಯ suthravannu bhareyalaggithu. Ha suthra atyantha amulya vagithu. Kadaeyallina padarthagalannu kudisalu ha suthrada agathya vithu; a suthra dllida ,ಮ್ಯಾಜಿಕ್, padagala agathya vithu. Adare., a kadaeenda yantha mahan adursta aridu bharalide hembhudu vidyanigagali, gumastanigagali aga gothe erallilla! 

Vriddhi vidya೫೦೦dalarge a kadayi yannu marata madi kushiyinda hindirugida. Ondu halle kadayi mathu kagadada chikka hallege thanna eddee jevanada ಉಲಿಥಾಯದ hanavannu ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದ a gumastha! Ha kadae enda aparra chinnahorachella bhaudu hendu atha kanasinallu henisirarillla! Ondu dina, ee kadai allahuddinana adbhutha dveepakinthalu adbhutha palithamsha nedabhauduhendu ueisirallilla! 

Hagadare, a gumastha nijavagi karedisiddadaru henannu? Acharipadabedi_kevala ondu idiya! 

Ha alle kadae, maradamuttudanda, kagadada halleyallina rahasa suthra_euugallalli visheshavadadu yenu erallilla. Kadae hosa malika thanna thale upayogisidda. Ade visheshs! A rahasya suthra, suchanegalla jothe ennenannu beresidda! A ballikavasthe kadae jadu madalarambhisithu! 

 

Rahasya suthrakke a gumastha serisiddadaru yenanna? Kadai thumbha chinna hora chellidadaru hege? Uhisabhallira? Elli nijavagi nadeda sathya kathe ede. Adu kattu kaheginthalu vichithra vadadu! Ee kathe arambha vagidde idiya rupadalli! 

A onde ondu idiya yestondu janarige yestondu adrusta dorakisi ಕೊಟ್ಟಿದೆ nodi : 

A kadaiyolagina padarthavannu lakshanthara janarige   vitharane maduva visvadadyanthaa purush hagu mahilleyarige a kadae   bhari adrusta needide, egalu neduthallide1. 

Ha alle kadae endu viswada bhruhat skkarekarkane grahakaralli ondu. Adarinda, kabbu krishiyalli thodagiruvalakshanthara purusha mathu mahilleyarige adu ega kayam kelasa odagisuthide sakkare shuddikarana mathumaratadalli thodagiruva lakshanthara ಜನರಿಗೂ kayam udyoga neduthidde. 

A aleya kadar varsha varsha lakshanthara gajina bhatalligalannu bhalasikollu thidde. Thanmuulaka, lakshanthara janarige kelasavannu nedu thide. 

Ahalle kadae dakshina putta nagara ondannu dakshinada business rajadani yagiparivarthiside

E idiyada prabhava endu viswada prathiyondu rastrakku haradide ; haugalligu labha odagisidde. 

Hakadaeyolagina padarthavannu lakshanthara janarige vitharane maduva visvadadyantha purusharu mathu mahileyarige ha idiya ಬಾರಿ adrusta ನೀಡಿದೆ, eegalu niduthaede. Ha halle kadar vseadadyantha lakshanthara gumastharu, ಸಿನೊಗ್ರಾಫrgalu, kapiritRgalu, mathu jahirathu thagnarige ಉದ್ಯೋಗ niduthide. 

Ha kadaiyallina ಉತ್ಪನ್ನ vnnu ವರ್ಣಿsi hadbhutha chithragalannusristisidasahasraru kalavdharige ha kdaei kerthi hgu iswarya ವನ್ನು thandodagiside. Eigalu vdagisuthide. 

Ha kdaei enda horachellida chinnadindadakshina dalliathyantha pramukakalejondu ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ.a ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಯುವಕ_ಯುವತಿಯರು yashasvi jevanakke agathyavada tarabhethi padeuthiddare. 

Ha hllekadae yallina utpann mathanaduvanthiddare, ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು bhasheyallu  rochaka ಪ್ರಣಯ kathegalanu heluthitthu! A utpannadinda dinanithya uhejitharaguvaq ಕಾಲೇಜು yvaka ಯುವತಿಯರು, udyogi sthri_purushara ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಥೆಗಳನ್ನುadu      heluthithu! Astheallade, business na rochaka ಕಥೆಗಳನ್ನು heluthithu. 

Neu yare agirali, helle ವಾಸಿಸಲಿ, yaude nukariyalliri ; 

Koka-kola hembha pada ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗಳೆಲ್ಲ thannage ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ_ಆದರ ಅಪರಾ ಸಂಪತ್ತು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಕ prbhavakkella karana kevala ಒಂದು iiya hendu. 

Jothegeedannu ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.aa howshada ಅಂಗಡಿಯ bada gumastha_ಅಸಾ kyandlr_a ರಹಸ್ಯ ಸೂತ್ರ ದ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿದ neguda ವಸ್ತು hndare kalpanasakthi! 

Thali! ಒಂದು shkana a baggeyochisi! 

Ennodu sangathi ನೆನಪಿಡಿ. Iswarya sampadanrger pusthaka ಅಂದರೆ:sirithanakke hadimuru hjje e pusthakadalli yava hjjegalannu vivarisalagideyo ha hjjegalannekokakola kueda anusarisiddu! ಕೋಕಾಕೋಲಾ da prabhava viswads prathiyondu nagara, prathiyondu ಪಟ್ಟಣ, prathiyondu ಗ್ರಾಮ, prathiyondu rsteguharadidu e ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ.

ನೀವು srustisuva yaude idiya, ಕೋಕಾಕೋಲಾ da idiyadanthe ಅಮೂಲ್ಯ mathu drudavaduddagiddare, ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ, daha ನೀಗಿಸುವ ಪಾನೀಯ ದ dkaleyanneniu srigattaballiri! 

ಮಿಲಿಯನ್ dlar ನನ್ನಲ್ಲಿದರೆ ನಾನು henu maduthidde? 

" Manasiddalli ಮಾರ್ಗ " Hembhudondunannudi. A mathinalli sathyavannusabeethu padisuthade e sthya kthe. 

Akanke hembhudu ychaneya thuditha. Yochaneya tudithakuda shakthiya ಒಂದು ರೂಪ! Iswarya ssampadanegagi neu yavagayochaneya thuditha- akanshe blesikoluthero aaga, e bumiyannu srustisalu prkruthi yava mula dravya athava shakthiyannu balasikonditho ಅದೇ sakthi ಯನ್ನ neu bhalasikolutheera. E deha, yochaneya thuditha hutikoluva medulu seridanthe brmhandada prathiyondu vasthu ಕೂಡ ede mula vsthu athava shakthienda rachithsvadaddu. 

Category : Books


ProfileImg

Written by meghanaparamesh meghana