ತಾಯ್ತನದ ಭಾಷ್ಯ

ಕವನ

ProfileImg
06 Jun '24
1 min read


image

ತಾಯ್ತನದ ಭಾಷ್ಯ 
----------------------

ಮಗು ಮೊದಲು ಅತ್ತಾಗ 
ನಗು ಸೂಸಿದ್ದು ಅದೇ ಮೊದಲು 
ಪ್ರೀತಿ ಸಿಂಚನ ಜಗ ಮರೆತು‌ !

ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಕೂಸನು ಮುದ್ದಿಸುತ
ಬೇರೆ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಮನೆ‌ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ
ಮಾತೃತ್ವದ‌ ಕುರುಹು ‍ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯವು !

ಏನನ್ನೂ‌ ಆಶಿಸದ ಈಕೆ
ಬದುಕುತ್ತಾಳೆ ಸದಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ‌
ಕರುಳು ಬಳ್ಳಿ‌ ಹಬ್ಬಲೆಂಬ ಆಶಾಭಾವ !

ತನ್ನ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳನ್ನು 
ಅದೆಂದೋ ಕಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆಯಲ್ಲ
ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಾಳೆ ಏಳ್ಗೆಗಾಗಿ !

ಹರಿದ ಸೀರೆಯ ಚುಂಗು ಮರೆಮಾಚಿ 
ಹೊಸ ದಿರಿಸಿನ ನಾಟಕ
ಅರೆಹೊಟ್ಟೆಯಲೂ ಸಂತಸ ಪಡುವ ಜೀವ !

ತೀರದ ಭಾವಾಂಬುಧಿ 
ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿ
ಹರಕೆ‌ ಹೊರುತ್ತಾಳೆ ಪಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಳೆ 
ತಾಯ್ತನದ ಭಾಷ್ಯಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ !

ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ಕುಲಕರ್ಣಿ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

Category:PoetryProfileImg

Written by Shreevallabha Kulkarni