ದ್ವಂದ್ವ ಜೀವನ

ProfileImg
30 Apr '24
1 min read


image

ಜೀವನ ಜೀವನ
ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಜೀವನ ll

ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕೋ ಈ ಸಂಸಾರದ ಜಂಜಾಟ 
ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳ ತೊಳಲಾಟ 
ಮರಳಲಿ ಮಾಡಿ ಆಡುವ ಗೋಪುರದಾಟ ,
ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ತೂರುತಾ
ಮನಸ್ಸು ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಆ ಗೋಪುರವಾ ಕಟ್ಟುತಾ
ಆಡುವ ಈ ಜೀವನಾದಾಟ
ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕೋ ಈ ಜೀವನ 
ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕೋ ಈ ಸಂಸಾರದ ಜಂಜಾಟ 

ಬಾಳಲಿ ಸಾರವೆ ಇರದ ಈ ಜೀವನ 
ಬದುಕಲಿ ಅರ್ಥವೇ ಇರದ ಈ ಜೀವನ
ಪ್ರಾಣಿ ಬಾಳಿಗು ಕಡೆಯಾದ ನಮ್ಮಯ ಈ ಜೀವನ

ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕೋ ಈ ಜೀವನ 
ಈಸಬೇಕು ಇದ್ದು ಜೈಸಬೇಕು
ಎಂಬ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ 
ಹೇಳಲು ಕೇಳಲು ಅಷ್ಟೇ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ
ಜೀವನದಿ ಅನುಸರಿಸಲು ಅವುಗಳಲ್ಲ

ವೇದಾಂತಿಗಳು ಹೇಳುವರು ಎಲ್ಲರ ಬಾಳಲ್ಲೆಂದು 
ಕತ್ತಲಾದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಬಂದೇ ತೀರುವುದೆಂದು
ಆದರೆ ಈ ಜೀವನದಿ ಆ ಬೆಳಕು ಬರುವುದೆಂದು ?

ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕೋ ಈ ಸಂಸಾರದ ಜಂಜಾಟ
ಎತ್ತು ಏರಿಗೆಳೆದರೆ ಕೋಣ  ನೀರಿಗಿಳಿದಂತೆ
ನಮ್ಮಯ ಜೀವನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಈ ಜೀವನ

Category:PoemProfileImg

Written by Nagaraj Kale

Writer