ಬಾ ಮಳೆಯೇ ಬಾimage

ಬಾ ಮಳೆಯೇ ಬಾ

ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದಿರುವ ಕಡಲು,

ಹನಿ ಹನಿಯಾಗಿ ಸುರಿದು,

ಈ ಭುವಿಯ ದಾಹವ ಇಂಗಿಸಲು,

ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನೀರಾಗಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯಲು,

ಬಾ ಮಳೆಯೇ ಬಾ

ಕಡಲ ಒಡಲ ಸೇರಲು..

ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿಹ ಈ ಭೂ ಸಿರಿಯ ತಣಿಸಿ ಹಸಿರಾಗಿಸು ಬಾ,

ಭುವಿಯ ಉಳುವ ರೈತನ ಮೊಗದಲಿ ನಗುವ ತರಿಸು ಬಾ,

ಹನಿಗಳಾಗಿ ಸುರಿದು ಬೇಸರದೀಮನಕೆ ನೀರಾಗಿ ಸೋಕಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳು ಬಾ,

ನಿನ್ನ ಹನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೈ ಒಡ್ಡಿ ಕುಣಿಯಬೇಕೆಂಬ ಈ ಮನದ ಮಹದಾಸೆಯ ತೀರಿಸಲು ಬಾ ಮಳೆಯೇ ಬಾ…

ಶಾಂತಾರಾಮ ಹೊಸ್ಕೆರೆ,

ತಾ-ಶಿರಸಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ…

Category:PoemProfileImg

Written by ಶಾಂತಾರಾಮ ಹೊಸ್ಕೆರೆ,ಶಿರಸಿ

ಬರಹಗಾರ...